Putzfrau kommt und die gelben Säcke

Diesen Text gibt es auf Deutsch, Englisch und Polnisch (einfach weiter runterscrollen)
This text is available in German, English and Polish (just scroll down)
Ten tekst jest dostępny w języku niemieckim, angielskim i polskim (wystarczy przewinąć w dół)

Deutsch:

Hallo zusammen, eine gute Nachricht: die gelben Säcke werden genutzt. Das ist klasse und ich danke Euch allen dafür.

Schlechte Nachricht: die meisten von Euch wollten keine Reinigungskraft bezahlen, weil sie selber saubermachen wollten. Dass das aber bedeutet, dass der Müll dann einfach auf den Fluren abgeladen wird, das ist nicht korrekt und hat mit „selber reinigen“ nichts zu tun. Ich weiß, das machen nicht alle, ich will auch nicht wissen wer, und das ist auch alles gar nicht schlimm.

Es gibt Räume (oder meist ein Raum), da wird das Fenster immer wieder den ganzen Tag offen gelassen, aber die Heizlüfter laufen.

Glas und Pappe finden sich schon wieder in den gelben Säcken. Da gehört das aber nicht rein. Das steht auch in dem Heft, das in jedem Zimmer ausgelegt ist und steht auch in den AGB’s. Damit werden die gelben Säcke nicht abgeholt und kommen dann in den Hausmüll, was natürlich extra Kosten verursacht.

Das ist aber alles nicht so schlimm. Wir ändern das einfach so, dass wir alle so weitermachen können und zufrieden sind:

Ich werde eine weitere Mülltonne bestellen, dann bekommen wir das in den Griff. Zusätzlich wird jedes Zimmer einmal im Monat von einer Reinigungskraft gereinigt. Dann wird auch mal durchgelüftet und die Fenster geschlossen oder Heizlüfter abgeschalten – wenigstens einmal im Monat.

Die Unkosten werde ich noch berechnen und entsprechend auf die Zimmer umgelegen. Geht aber mal von einem Preis von ca 30 Euro monatlich pro Zimmer aus. Oder, für die, die wöchentlich zahlen, 7 Euro pro Woche.

Ich halte die Zimmer weiterhin so günstig wie möglich, und ich bin auch weiterhin weit unter Preis von vielen anderen Häusern hier.

Das ist also alles kein Weltuntergang, ich wollte euch nur informieren.

Dann bis zum nächsten Getränk an der Bar 🙂

Und der Staubsauger im 01. OG fehlt. Es fehlt schon ein Putzeimer mit dem Wischer und dem Stiel. Die sind nicht kostenlos im Laden.

Dann wird der Wischlappen immer wieder im alten Putzwasser stehenlassen. Dadurch fängt der Lappen an zu schimmeln und muß ebenfalls neu gekauft werden. Das verursacht natürlich wieder Unkosten, die nicht sein müssen.

was die zweite Mülltonne im Monat kostet und die weiteren Müllgebühren pro Monat weiß ich noch nicht. Aber ich gebe rechtzeitig bescheid.

Grüße Uli

English:

Hello everyone, good news: the yellow bags are being used. This is great and I thank you all for it.

Bad news: most of you didn’t want to pay a cleaner because you wanted to clean yourself. The fact that this means that the garbage is then simply dumped in the corridors is incorrect and has nothing to do with „cleaning yourself“. I know that not everyone does that, I don’t want to know who either, and none of that is bad at all.

There are rooms (or usually a room) where the window is kept open all day, but the fan heaters run.

Glass and cardboard can already be found in the yellow bags. But that doesn’t belong in there. This is also in the booklet that is laid out in every room and is also in the terms and conditions. This means that the yellow bags are not picked up and are then disposed of with household waste, which of course causes extra costs.

But that’s not that bad. We’re just changing that so that we can all go on and be satisfied:

I’ll order another garbage can and we’ll get that under control. In addition, each room is cleaned once a month by a cleaner. Then the room is ventilated and the windows closed or the fan heater switched off – at least once a month.

I will still calculate the expenses and transfer them to the rooms accordingly. But assume a price of around 30 euros per room per month. Or, for those who pay weekly, 7 euros per week.

I’m still keeping the rooms as cheap as possible, and I’m still well below the price of many other properties here.

So this is not the end of the world, I just wanted to inform you.

Then until the next drink at the bar 🙂

And the vacuum cleaner on the 1st floor is missing. A cleaning bucket with the squeegee and handle is missing. They’re not free in the store.

Then the mopping cloth is left in the old cleaning water again and again. As a result, the rag begins to go moldy and must also be bought new. Of course, this causes expenses that don’t have to be.

I don’t yet know what the second garbage can costs per month and the additional garbage fees per month. But I will let you know in good time.

Greetings Uli

 

Polskie:

Witam wszystkich, dobra wiadomość: używane są żółte torby. To wspaniale i dziękuję wszystkim za to.

Zła wiadomość: większość z was nie chciała płacić sprzątaczowi, ponieważ chciała się umyć. To, że oznacza to, że śmieci są potem po prostu wyrzucane na korytarzach, jest błędne i nie ma nic wspólnego z „sprzątaniem siebie”. Wiem, że nie każdy to robi, ja też nie chcę wiedzieć kto i nic z tego nie jest złe.

Są pokoje (lub zwykle pokój), w których okno jest otwarte przez cały dzień, ale nagrzewnice działają.

Szkło i karton można już znaleźć w żółtych torbach. Ale to tam nie pasuje. Jest to również zawarte w broszurze, która jest umieszczona w każdym pokoju, a także w regulaminie. Oznacza to, że żółte torby nie są odbierane i są następnie wyrzucane wraz z odpadami domowymi, co oczywiście powoduje dodatkowe koszty.

Ale to nie jest takie złe. Po prostu zmieniamy to, abyśmy wszyscy mogli iść dalej i być zadowoleni:

Zamówię kolejny kosz na śmieci i będziemy mieć nad tym kontrolę. Dodatkowo, każdy pokój raz w miesiącu sprzątany jest przez sprzątaczkę. Wówczas pomieszczenie jest wentylowane i zamykane okna lub wyłączany termowentylator – przynajmniej raz w miesiącu.

Nadal obliczę wydatki i odpowiednio przeniosę je do pomieszczeń. Ale załóżmy, że cena wynosi około 30 euro miesięcznie za pokój. Lub dla tych, którzy płacą co tydzień, 7 euro tygodniowo.

Nadal utrzymuję pokoje tak tanie, jak to tylko możliwe, i nadal jestem znacznie poniżej ceny wielu innych nieruchomości tutaj.

Więc to nie koniec świata, chciałem tylko poinformować.

Potem do następnego drinka w barze 🙂

Brakuje odkurzacza na pierwszym piętrze. Brakuje wiadra do czyszczenia z wycieraczką i uchwytem. W sklepie nie są darmowe.

Następnie ściereczkę do wycierania pozostawia się raz po raz w starej wodzie do czyszczenia. W rezultacie szmata zaczyna pleśnieć i należy ją również kupić nową. Oczywiście powoduje to wydatki, których nie trzeba.

Nie wiem jeszcze, ile kosztuje drugi kosz na śmieci miesięcznie i jakie są dodatkowe opłaty za śmieci miesięcznie. Ale dam ci znać w odpowiednim czasie.

Pozdrowienia Uli

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *